Ga naar inhoud

Subsidie informatie

Vanuit de Provincie Noord-Holland zijn er verschillende subsidies beschikbaar op meerdere beleidsniveaus. Denk aan waterrecreatie, innovatie voor cultuur- en erfgoed organisaties of het duurzamer benutten van monumenten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft tevens een subsidieregeling in het leven geroepen voor evenementen die geen doorgang kunnen vinden.

 

Hierbij de links naar de subsidies:

 

07-03-2022

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de Subsidieregeling evenementengarantie 2022 (SEG22).

Deze geplande nieuwe regeling is een samenvoeging van de Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19 (ATE) en de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC). In december 2021 kondigde het kabinet al aan de ATE en de TRSEC te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2022. In de nu gepubliceerde Kamerbrief geeft Adriaansens meer duidelijkheid over de nieuwe evenementenregeling die het kabinet daar momenteel toe optuigt.

Aangezien de ATE en de TRSEC voor de markt logisch in elkaars verlengde liggen – de ATE is feitelijk een vangnet voor evenementen die niet in aanmerking komen voor de TRSEC – acht het kabinet het efficiënter voor zowel evenementenorganisatoren als voor de uitvoerder van de regelingen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), om de ATE en TRSEC samen te voegen tot een gecombineerde regeling die dus de Subsidieregeling evenementengarantie 2022 oftewel de SEG22 wordt genoemd.

Met de SEG22 wil het kabinet organisatoren van evenementen tegemoetkomen die vanwege een eventueel evenementenverbod als gevolg van de corona-situatie tussen 1 januari 2022 en 1 oktober 2022 een evenement zullen moeten annuleren. Ondanks de verwantschap tussen de ATE en de TRSEC is een belangrijk verschil dat de TRSEC een garantie-element heeft. Organisatoren van evenementen konden voorafgaand aan het evenement een aanvraag doen om op voorhand al duidelijkheid te krijgen of ze aanspraak konden maken op een TRSEC-subsidie bij een door de rijksoverheid opgelegd evenementenverbod. De ATE daarentegen regelt een vergoeding achteraf van de gemaakte kosten.

In de SEG22 is het garantie-element de basis voor de gehele gecombineerde regeling geworden. Dit betekent dat alle organisatoren, groot of klein, professioneel of niet, die in aanmerking willen komen voor subsidie in het geval van een evenementenverbod, vooraf een subsidieaanvraag bij RVO moeten indienen. Aangezien de regeling gaat gelden voor evenementen vanaf 1 januari 2022, zal bij deze regeling voor de periode van 1 januari 2022 tot de inwerkingtreding van de regeling ook een aanvraag achteraf mogelijk zijn.

Belangrijkste voorwaarden
Hieronder volgen de belangrijkste beoogde voorwaarden om voor de SEG22 in aanmerking te komen:

·        het betreft een evenement dat door de rijksoverheid is verboden op grond van de corona-situatie;

·        het betreft een evenement dat plaats zou hebben gevonden in Nederland of in Caribisch Nederland;

·        het evenement is gemeld bij de gemeente of had een vergunning van de gemeente ontvangen;

·        de geplande datum van het evenement is aantoonbaar ten tijde van een evenementenverbod (of binnen drie weken na beëindiging van een verbod);

·        er moet sprake zijn van een publiek toegankelijk evenement (gratis of via kaartverkoop). Besloten evenementen zijn dus uitgesloten;

·        er moet sprake zijn van minimaal € 2500 gemaakte (subsidiabele) kosten: deze kosten moeten ook daadwerkelijk en aantoonbaar zijn gemaakt;

·        alleen de centrale organisator van het evenement kan een aanvraag indienen, niet de leveranciers.


Er zijn ook enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de eerdere regelingen om de kansen tot deelname aan de regeling voor alle organisatoren gelijk te trekken. Een belangrijke daarvan is dat de eis uit de TRSEC dat van een evenement een eerdere verzekerde editie moest hebben plaatsgevonden is vervallen.

Annuleringsperiode
Het streven van het kabinet is om maximaal drie weken van tevoren helderheid te verschaffen over het wel of niet door kunnen gaan van evenementen. Het kabinet is zich bewust dat dit voornemen in de praktijk vaak niet gehaald is. Daarom heeft het kabinet het voornemen dat organisatoren tijdens een periode waarin een evenementenverbod van kracht is, en hun evenement ná de periode van het evenementenverbod is gepland, dit evenement mogen annuleren vanaf drie weken voor de geplande datum van het evenement. Dat wil zeggen: óók wanneer nog niet zeker is of het evenementenverbod op de geplande datum van het evenement nog van kracht zal zijn.

Hierdoor worden onnodig hoge kosten tijdens de laatste drie dure organisatieweken voorkomen, zodat deze kosten ook niet via de SEG22 gesubsidieerd hoeven te worden. In de ATE en de TRSEC kon een organisator niet zelf deze keuze maken, maar kon hij pas annuleren wanneer een evenementenverbod van kracht was voor de geplande datum van het evenement. Dit voornemen is onder voorbehoud van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Vergoedingspercentages
In het eerste kwartaal van 2022 geldt een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80% van de gemaakte kosten. Voor het grootste deel van de gemaakte kosten kan dus een subsidie worden verkregen. Voor het resterende deel van 10% in het eerste kwartaal respectievelijk 20% in het tweede en derde kwartaal van 2022 – het eigen risico – kan binnen deze regeling bij RVO een lening worden afgesloten; daarvoor geldt een terugbetalingsverplichting met een rente van 2% per jaar voor een termijn van vijf jaar. Het budget van de SEG22 bedraagt € 475 miljoen, aldus Adriaansens.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/04/tijdelijke-subsidieregeling-evenementengarantie-2022